Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Arda

27 Haziran 2021

     Erkek şahıs adı olarak son yıllarda yaygınlaşmıştır. Eski İran şahıs adlarındandır. Pehlevice ardā (=dürüst, adil) sözünden gelmektedir. İlk Çağda ünlenmiş olan Sasanî imparatorluğu’nun kurucusu I. Ardašir’in adının Pehlevice ardā (=adil) ve šēr (=arslan) sözlerinden oluştuğu görüşündeyim. Ayrıca ‘Arslan’ karşılığında Pehlevicede šagr sözü de kullanılıyordu. I.Ardašir, Ardašir-i Bābekān diye de biliniyor. Sasan soyundan Babek’in oğludur. Tarihsel kaynaklarda Babek adı Papak şekliyle de aktarılmaktadır. Bir kısım Doğu bilimcilere göre, Ardaşir adı Avestaca Rtahşira adıyla bağlantılıdır. Eski Yunan kaynakları bu adı Artaḥerḥes şeklinde naklediyorlar. “Kār-nāmag i Ardašir” (Ardaşir’in İşleri Kitabı) adlı eserden onunla ilgili bilgiler edinilmektedir. Ardaşir adıyla üçü Aḥamenî’ler ve üçü de Sasanî’ler olmak üzere altı hükümdar biliniyor.