Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Aygır

8 Ocak 2022

     Damızlık erkek at. Türkçe az (=azmak, yoldan çıkmak) sözcüğünden kaynaklanmış olabilir. Türkçe yazlamak >yaylamak dönüşümünde olduğu üzere. Orta Çağda Türkçede adhgır (=aygır) şekliyle ifade edilmiştir. Kaşgarlı da aynı şekli belirtiyor. Kaşgarlı’nın sözlüğünde adhgırlan (=aygırlaşmak) kelimesi de aktarılmıştır. Kaşgarlı yay karşılığında “ilkbahar, yaz” karşılığında yay;  “yaz olmak, baharlaşmak”  karşılığında yayık sözlerini kullanmaktadır. Kaşgarlı’nın sözlüğünde yaz sözcüğüne de yer verilmiştir. Orhon Yazıtları’nda adgır diye kaydedilmiş. Kıpçakçada aygır, Moğolcada acırga olarak yer etmiştir. Sevortyan aygır’ın ay kökünü az- sözcüğüyle ilişkilendirerek Türkçe az- (=cinsel duyguları artma) sözcüğüne dikkati çekmiştir. Aygır sözünün Türkçede şekillenen ender sözlerden biri olduğu anlaşılmaktadır. Azerice, Kazakça, Özbekçe, Kırgızca, Başkırtça, Tatarca, Türkmence ayğır, Uygurca ayğir.