Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Babaeski

12 Ağustos 2019

   Kırklareli’nin ilçesi. Ergene Havzası’nda yer almaktadır. Eski adı Bulgarophygon idi. Yunanca Bulgaros (Bulgar) ve phygon (kaçış) sözcüklerinden oluşmaktadır. Eski Yunancada ‘kaçak’ları belirtmek için phygas sözcüğü telaffuz ediliyordu. 896 yılında Bulgar kralı Simeon, Peçeneklerin de desteğini alarak Nikephoros Phokas komutasındaki Bizans ordusunu Bulgarophygon yakınlarında bozguna uğrattı. Öyle sanıyorum ki, bu savaşta Bulgarların önünden kaçan Bizanslılar nedeniyle Bulgarophygon adı kullanılmıştır. Bu yerleşim yerinin Antik Çağdaki adı Bogirtogaizos idi.

  K.Sultan Süleyman dönemi tahrir defterlerinde Danişmend Eskisi olarak geçen bu yer adı, aynı döneme ait bir başka tahrir defterinde Babay-ı Atik şeklinde yer almaktadır. Osmanlı kaynaklarının birçoğunda kullanılan ve Babay-ı Atik olarak geçen bu kasabanın adı zamanla Babaeski diye ifade edilmiştir. Bir kısım Osmanlı kaynaklarına ve o arada Evliya Çelebi’nin iddiasına göre, bir evliya derviş olan Sarı Saltık Baba’nın burada gömülü olması nedeniyle Babay-ı Atik (eski baba) adı kullanılmıştır. Ebu’l-Hayr-ı Rumî tarafından XV. yüzyılda kaleme alınan Saltuk name’ye göre Sarı Saltuk Baba, Baba Eski’de defnedilmiştir. Buna mukabil mezarının gizli bir yerde olduğuna ilişkin bir başka anlatım da bulunmaktadır. Bu yerleşim yeri, Bizanslılar döneminde Bulgarophygon adını taşımış, Yunancada Bulgaros, Bulgarcada Phygon adlarının kullanıldığına ilişkin kayıtlarla karşılaş maktayız.

  Otman Baba velayetnamesinde, Otman Baba’nın Baba-yı Atik kasabasına gelerek Sarı Saltık Baba’yı ziyaret ettiği açıklanmıştır. Sarı Saltık’ın bu kasabada birçok kavak ağaçları yetiştirdiği, bu kavak ağaçlarının onun adıyla anıldığı öne sürülmektedir. Burada Sarı Saltık Tekkesi bulunmaktadır. Saltukname de Sarı Saltık’ın buradaki faaliyetlerine değinmektedir.  Balkanlardaki Baba Dağı adının da Baba (Sarı) Saltık’la ilişkili olduğu sanılmaktadır.

  Osmanlının son döneminde Edirne vilayetinin Kırkkilise sancağına bağlı Babayı Atik adını taşıyan kazasının çoğunluğu Bulgar ve Rumlardan oluşuyordu. Kırkkilise adı sonraları Kırklareli şeklinde değiştirilmiştir.