Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çorap

17 Şubat 2020

     Önceleri deriden, sonra pamuk, yün ve ipekten örülen ayak giysisi. Kürtçe gor, garab, gorık, gurab, ķurık; Farsça corab; İbranice gereb (<grb) ve gerew, Tacikçe çurob, Urduca corab, Arapça curab, Pehlevice juwarib, Ermenice kulba, gulpaner veya covrbah, Süryanice girwa sözleri ‘çorap’ karşılığındadır. Balkan Dillerine de geçen çorap kelimesi Bulgarca čorab şekilleriyle bilinmektedir. Türkmence ve Azerice corāb, Peştuca corabi, Amharca vurab sözleri de ‘çorap’ karşılığındadır. Kürtçe de dahil Eski İrani Dillerde gur (=içine bir şey konulan koruyucu) ve Sanskritçe guru (=koruyucu) sözleriyle,  İrani Dillerdeki ab (=su) sözünden oluşmuş olabilir. Bir tür ‘ayağı sudan koruyan’ karşılığında gurab sözünün kullanılmış olduğunu sanıyorum. Bu sözcüğün Akadca gurābu (=çanta, poşet, torba) sözcüğüyle eş kökenli olması mümkündür.

    Bir olasılıkla  Sanskritçe guru (=koruyan, koruyucu) ile Eski İran Dillerindeki ab (=su) sözleri bir araya getirilerek gur-ab (=sudan koruyan) denilmiş olabilir. İlk Çağda bu sözün ‘sudan koruyan’ özelliğinin karşılığında hayvan derisinden ve sair şeylerden suyu geçirmemesi için o günün şartlarına özgü uygulamalar yapılarak meydana getirilmiş olabilir. Zamanla İbranice gereb (>gerev/gerew), Arapça gawrab, Farsça gūrāb sözleri g/c dönüşümü sonucu cūrāb şeklini alarak tarihsel bir evrime uğramıştır. Farsça cūrāb sözünden Türkçeye geçerek çorap şeklini almıştır. Sırpça ve Hırvatça čarabe, Romence ciorapi diye telaffuz edilmektedir.