Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Elli

6 Mayıs 2023

     Kırk dokuzdan sonraki sayının adı. Beş kere on karşılığındadır. Bir elin parmaklarını onar saydığımızda elli eder. Bu bağlamda elli sayı adının el sözcüğüyle ilişkili olduğu kanısındayım. Bu bakımdan Orta Çağ Türkçesinde eliğ (=el) ve elig/ellig (=elli) sözcükleri kullanılmıştır. Azerice älli, Tatarca ve Başkırtça illi, Kazakça elüv, Özbekçe ellikUygurca ällik, Türkmence elli, Kırgızca elü. Elli ile pençe sözcükleri arasında ilişki İrani Dillerde mevcuttur. Bu açıdan Kürtçe pence (=pençe) ve pênce (=elli) sözcükleri birbiriyle bağlantılıdır. Bu sözcükler aynı dildeki pênc (=beş) sözcüğüne dayanmaktadırlar. Sanskritçe pança ‘beş’ karşılığındadır.