Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Gil

24 Mart 2024

     Aile. Son ek olarak -gil sözcüğü kimi durumda çoğul şekliyle bir kısım isimlerin sonuna eklenmektedir: Aligiller, Ahmetgiller ya da bir kısım bitki ve hayvan türlerinin sonuna eklenerek gülgiller ve izmaritgiller gibi. Bu sözcüğün Ural-Altay veya eski İran kökenli olduğuna ilişkin farklı görüşler öne sürülmüştür. Çuvaşça kil (=aile, ev) ve Hazar lehçesindeki -kel (=aile, ev, yerleşim yeri) sözcükleriyle ilişkisi görülmektedir. Bununla birlikte Tunguzca gulĕ (=kulübe, küçük ev), Yakutça küle (=bina girişi) ve Fince kılä (=köy, mezra, nahiye) sözcükleri de aynı kökten olmalıdır. Macar dil bilimci János Harmatta (1917-2004) Türkçedeki -gil sözcüğünü Eski Farsça grda (=aile, ev) sözcüğüyle birleştirmiştir. Harmatta Güneybatı İranlıların gil biçimiyle belirttikleri bu sözcüğün -kel/-kil şekilleriyle Sasaniler döneminde Türkçeye intikal ettiği kanısındadır. Buna karşın Moğolcadaki ger (=çadır, yerleşim yeri, yurt) sözcüğü de fonetik benzerliğiyle belirmektedir.