Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih

9 Ocak 2021

     Geçmişteki olay ve olguları zaman belirterek inceleyen bilim dalı. Arapça tārîh kelimesinin çoğulu tevârîh’tir. Arapça târîh sözü İbranice yarēaḥ/yeraḥ (=ay, kamer; zaman; ay’ı görmek) sözüne istinat etmektedir. İbraniceden Arapçaya geçerek erreḥa veya verraḥa şeklinde bir fiil olarak telaffuz edilmiştir. Bu sözden de Arapçada târîḥ/terîḥ şekline varılmıştır. Böylece târîḥ, aslında ilk hilalin belirme evrelerine dayalı zaman tayini ve bu zaman içinde meydana gelmiş olan olayları konu edinmiştir.  

     İbranice yukarıdaki sözün Akadca warḥum veya araḥ sözleriyle bağlantılı olduğu anlaşılıyor. Söz gelimi Akadcada 8.ay araḥ-šamni (=sekizinci ay) diye ifade edilmiş. Aramice ve Süryanicede yarḥa, Asuricede arḥau, Habeşçede varḥ, Babilcede araḥ şekli kullanılıyordu. Kadim Sami halkların tarihleri ay esasına dayalı idi. O zamanların tarih kaynaklarına göre, bir kısım peygamberler 1000 yaşından fazla yaşamış. Hiç şüphe yok ki, buradaki 1000 yaş ay esasına dayalı bir tarihleme idi. Tarih kelimesi Yemen Arapçasına İslam öncesinde geçmişti Hicaz Arapçasına ancak 8.yüzyılda intikal etti. Tarih sözü zamanla Kürtçe ve Türkçeye de geçmiştir.

     Batı Dillerinde ‘tarih’ karşılığında kullanılan histoire, história, history gibi sözler Eski Yunanca (h)istoria (=araştırma, sorgulama, inceleme; sözlü veya yazılı anlatı, tarih) kelimesinden kaynaklanmaktadır.