Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ucuz

21 Haziran 2021

     Değeri, pahası, ederi az olan, fiyatı yüksek olmayan. Azerice ucuz; erzan sözünün yanı sıra Kürtçe ucız; arzan sözüyle birlikte Tatarca oçsız, Başkırtça oshos şekillerinin kullanıldığı anlaşılıyor. Kaşgarlı’nın sözlüğünde uçuz (=ucuz; hor ve alçak, değersiz)  şeklinde aktarılmıştır. Türkçe ve -uz ekinden oluşmuştur: üçüz, dördüz gibi. Uçuz, ‘fiyatı, değeri, ederi “”a bir başka ifadeyle dibe yaklaşmış olanı ifade ediyor olmalıdır. Değeri düşük olan alt uca yaklaşmış olan diye algılanmalıdır. Nitekim Moğolca uçir (=dip, çukur) ve ucig  (=alçak, düşük; değersiz)  sözleri de Türkçe kök sözcüğüyle bağlantılı olmalıdır. Buna rağmen Türkçeye yakın dillerde Farsça erzan (=ucuz, değeri az olan) sözünün ağırlığı görülmektedir. Bu bağlamda Uygurca erzen, Özbekçe erzan, Kazakça, Kırgızca, Başkırtça, Türkmence ve Tatarcada arzan sözleri görülüyor.